Хмельницький

навчально-науковий інститут ТНЕУ

                         Фінансово-економічний коледж

 

 

29000, м. Хмельницький,
вул. Сковороди, 17

 

тел. (0382) 66-47-87 
fec@kheu.km.ua

Мала Конституція

Прибузької студентської республіки

„Універфек”

Студентське самоврядування — це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації; це студенти, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об’єднати навколо себе однодумців з усієї України для організації спільних справ.

1. Загальні положення.

1.1. Студентська Республіка „УніверФек” — це орган студентського самоврядування, організованого на засадах добровільного об’єднання студентів фінансово-економічного коледжу, яке створюється для ефективного виконання передбачених чинним законодавством завдань, що стоять перед ним.

1.2. Студентська Республіка функціонує в коледжі з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захисту їх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, виявленню у нього організаційних здібностей та творчого потенціалу, формуванню високопрофесійних та організаторських навичок майбутнього спеціаліста в народному господарстві незалежної України.

1.3. Основною метою діяльності Республіки є сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, формування особистості гідного громадянина України на основі загальнолюдської моралі, національної культури, традицій та духовності українського народу.

1.4. У своїй діяльності студентська Республіка керуються Конституцією України, чинним законодавством, наказами Міністерства освіти і науки, Статутом ПВНЗ „Хмельницький економічний університет”, Положенням про фінансово-економічний коледж та цією Малою конституцією.

1.5. Студентська Республіка створюється та функціонує на принципах демократичності, гуманізму, гласності та рівноправності всіх їх членів.

 

2. Основними завданнями
студентської Республіки „УніверФек” є:

2.1. Забезпечення виконання студентами своїх обов’язків — як студентів і громадян.

2.2. Забезпечення і захист прав та інтересів студентів.

2.3. Сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів.

2.4. Сприяння у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів.

2.5. Участь у різноманітних студентських гуртках, товариствах, об’єднаннях, клубах за інтересами.

2.6. Організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

2.7. Сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

 

3. Організаційна побудова
студентської Республіки „УніверФек”.

3.1. Студентська Республіка створюється для вирішення завдань, визначених основними напрямками її діяльності.

3.2. Очолює Республіку особа, яка виконує загальні керівні функції згідно Малої конституції.

3.3. Правління Республіки — голова, два заступники та керівники секторів — обирається з урахуванням певних загальних принципів діяльності, які висвітлені в основних завданнях діяльності Республіки, на загальних зборах шляхом голосування.

3.4. На загальних зборах Республіки затверджується Мала конституція, план роботи на рік та заслуховуються звіти кожного з керівників секторів та роботи правління в цілому.

3.5. На установчих засіданнях у вересні розглядаються питання планування роботи на навчальний рік; у травні - обговорення результатів проведеної роботи, винесення на розгляд правління нових пропозицій та вирішення проблем, що виникають під час роботи; у червні - звітний виступ голови Республіки на педагогічні раді коледжу.

 

4. Додаткові положення.

4.1 Члени правління Республіки користуються всебічною підтримкою і допомогою керівництва коледжу у вирішенні питань забезпечення приміщенням, обладнанням, документацією, коштами.

4.2. Правління Республіки мають право отримувати кошти від спонсорських організацій, благодійних фондів та зароблені самими студентами.

 

Прийнято на Раді студентського самоврядування

фінансово-економічного коледжу

Хмельницького економічного університету

 

Голова Республіки Міхуринська Крістіна

22 вересня 2014 р.